AYTRA Batteries

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.aytrabatteries.com, zoals beschikbaar gesteld door AYTRA Batteries. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AYTRA Batteries. het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij AYTRA-batterijen.

INDIEN TOEPASSELIJK:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met AYTRA Batteries te claimen of te veronderstellen.

AYTRA Batteries streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en / of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. AYTRA Batteries aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

VERANDERINGEN

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.aytrabatteries.com.